Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 21/2018

Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza Rady Nadzorczej CIECH S.A. oraz członków Komitetu Audytu oraz Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej CIECH S.A.

Raport bieżący nr: 21/2018

Data raportu: 2018-07-24

Skrócona nazwa emitenta: Ciech S.A.

Temat: Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza Rady Nadzorczej CIECH S.A. oraz członków Komitetu Audytu oraz Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd CIECH S.A. ("Spółka" lub „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku, informuje, że w dniu 24 lipca 2018 roku Rada Nadzorcza Emitenta dokonała wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta w osobie Pana Sebastiana Kulczyka, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta w osobie Pana Tomasza Mikołajczaka oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Emitenta w osobie Pana Mariusza Nowaka.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę, na mocy której powołała członków Komitetu Audytu w składzie: Pan Piotr Augustyniak, Pan Mariusz Nowak oraz Pan Artur Olech. Pan Piotr Augustyniak został wybrany przez członków Komitetu Audytu na Przewodniczącego Komitetu Audytu.

Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz wymagania określone w art. 129 ust. ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:

  1. przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
  2. przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki
  3. większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

Zgodnie z zasadą szczegółową II.Z.8 zbioru „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, Przewodniczący Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności zawarte w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Ponadto Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę, na mocy której powołała członków Komitetu ds. Wynagrodzeń w składzie: Pan Tomasz Mikołajczak, Pan Mariusz Nowak oraz Pan Dawid Jakubowicz. 

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej w/w osób zostały przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 17/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku. 
 

Podstawa prawna: § 5 pkt 5) w zw. z § 10 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Maciej Tybura – Prezes Zarządu
Krzysztof Szlaga – Członek Zarządu


Do góry