Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 22/2018

Zamknięcie transakcji nabycia 100% udziałów w Proplan Plant Protection Company, S.L.

Raport bieżący nr: 22/2018

Data raportu: 2018-07-26

Skrócona nazwa emitenta: Ciech S.A.

Temat: Zamknięcie transakcji nabycia 100% udziałów w Proplan Plant Protection Company, S.L.

Podstawa prawna: Art. 17. ust. 1. MAR – informacje poufne

Treść raportu: 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2018 z dnia 28 maja 2018 r., Zarząd CIECH S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 26 lipca 2018 r. warunki zawieszające zawarte w umowie zobowiązującej do nabycia udziałów zawartej w dniu 28 maja 2018 r. („Transakcja”) zostały spełnione i w rezultacie spółka nabyła 25.000 udziałów stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym Proplan Plant Protection Company, S.L. („Proplan”, „Udziały Proplan”).

Transakcja objęła także 6.250 udziałów stanowiących 25% udziałów w kapitale zakładowym Proplan („Dodatkowe Udziały”), które były przedmiotem opcji sprzedaży i nabycia, jednakże strony zdecydowały się włączyć Dodatkowe Udziały do zamkniętej Transakcji. W tym celu umowa zobowiązująca do nabycia udziałów z dnia 28 maja 2018 r. została zastąpiona umową sprzedaży udziałów z dnia 26 lipca 2018 r. 

Zamknięcie Transakcji poprzez nabycie całości udziałów w Proplan zostało dokonane przez zawarcie umowy sprzedaży udziałów w dniu 26 lipca 2018 r. Cena nabycia Udziałów Proplan wyniosła 44.615.188,00 EUR, z czego płatność kwoty w wysokości 4.461.518,80 EUR zostanie odroczona w czasie i będzie następować w równych ratach w latach 2019-2022.

Emitent informuje, że Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na zawarcie Transakcji nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym Proplan. 

 

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1) („MAR”).

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Maciej Tybura – Prezes Zarządu
Krzysztof Szlaga – Członek Zarządu


Do góry