Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 24/2018

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 r, rozszerzonego o półroczne skrócone sprawozdanie jednostkowe

Raport bieżący nr: 24/2018

Data raportu: 2018-08-16

Skrócona nazwa emitenta: Ciech S.A.

Temat: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 r, rozszerzonego o półroczne skrócone sprawozdanie jednostkowe

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd Ciech S.A. („Emitent" lub „Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku, rozszerzonego o półroczne skrócone sprawozdanie jednostkowe, którego publikacja zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 2/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. miała nastąpić w dniu 26 września 2018 r.

Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku, rozszerzonego o półroczne skrócone sprawozdanie jednostkowe został wyznaczony na dzień 5 września 2018 r.

 

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Maciej Tybura – Prezes Zarządu
Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry