Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 25/2018

Rezygnacja Prezesa Zarządu CIECH S.A. oraz oddelegowanie członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. do czasowego wykonywania funkcji Prezesa Zarządu CIECH S.A.

Raport bieżący nr: 25/2018

Data raportu: 2018-09-10

Skrócona nazwa emitenta: Ciech S.A.

Temat: Rezygnacja Prezesa Zarządu CIECH S.A. oraz oddelegowanie członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. do czasowego wykonywania funkcji Prezesa Zarządu CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd CIECH S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 10 września 2018 roku Pan Maciej Tybura – Prezes Zarządu CIECH S.A., z przyczyn osobistych, złożył rezygnację z zasiadania w Zarządzie Spółki z dniem 10 września 2018. 

Równocześnie w dniu 10 września 2018 roku Rada Nadzorcza CIECH S.A. na podstawie art. 383 § 1 Kodeksu spółek handlowych oddelegowała Pana Dawida Jakubowicza – członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. - do czasowego wykonywania funkcji Prezesa Zarządu CIECH S.A. tj. na okres 3 miesięcy.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4) i pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Krzysztof Szlaga – Członek Zarządu
Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry