Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 26/2018

Powołanie członka Zarządu CIECH S.A

Raport bieżący nr: 26/2018

Data raportu: 2018-09-10

Skrócona nazwa emitenta: Ciech S.A.

Temat: Powołanie członka Zarządu CIECH S.A

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd CIECH S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 10 września 2018 roku Rada Nadzorcza powołała na stanowisko członka Zarządu Pana Mirosława Skowrona, który będzie odpowiedzialny za kwestie związane z produkcją, energetyką i utrzymaniem ruchu.

Pan Mirosław Skowron był w przeszłości m.in. prezesem zarządu takich spółek jak Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń S.A. w ramach Grupy KGHM, Polimex-Energetyka Sp. z o.o., Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. i Energa Invest S.A., a także PGE Elektrownia Opole S.A. Pan Mirosław Skowron ukończył Politechnikę Wrocławską, posiada dyplom MBA Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, a także ukończony kurs Strategic Leadership Academy na ICAN Institute organizowany przez Harvard Business Review.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Mirosław Skowron nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec CIECH S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec CIECH S.A. jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Krzysztof Szlaga – Członek Zarządu
Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry