Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 28/2018

Porozumienie ze strategicznym dostawcą solanki

Raport bieżący nr: 28/2018

Data raportu: 2018-10-10

Skrócona nazwa emitenta: Ciech S.A.

Temat: Porozumienie ze strategicznym dostawcą solanki

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu: 

Zarząd CIECH S.A. („Emitent" lub „Spółka") informuje, iż w dniu 10 października 2018 roku zostało zawarte trójstronne porozumienie pomiędzy Emitentem, spółką zależną od Emitenta – CIECH Soda Polska S.A. („Spółka zależna”, „CIECH Soda Polska”) oraz Inowrocławskimi Kopalniami Soli „Solino" S.A. z siedzibą w Inowrocławiu („IKS Solino") („Porozumienie”).

IKS Solino jest strategicznym dostawcą solanki na rzecz Spółki. Solanka przerabiana jest przez Zakłady Produkcyjne CIECH Soda Polska: w Inowrocławiu  - Mątwach i Janikowie.

Przedmiotem porozumienia jest budowa przez IKS Solino rurociągu solankowego, łączącego zbiornik manewrowy należący do IKS Solino w Inowrocławiu - Mątwach z Zakładem Produkcyjnym CIECH Soda Polska w Janikowie („Łącznik”). 

Budowa Łącznika umożliwi połączenie ciągów technologicznych obydwu Zakładów Produkcyjnych CIECH Soda Polska jednym rurociągiem solankowym. IKS Solino zobowiązał się do wybudowania Łącznika w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.

Łącznik zwiększy bezpieczeństwo dostaw solanki, w tym pozwoli na zaopatrywanie obu Zakładów Produkcyjnych CIECH Soda Polska w solankę z jednej z Kopalń IKS Solino, w szczególności w przypadku awarii, konieczności prowadzenia prac remontowych lub modernizacji istniejącej infrastruktury przesyłowej.

Jednocześnie Łącznik umożliwi IKS Solino wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.

W ramach zawartego Porozumienia, CIECH Soda Polska zobowiązała się ustanowić służebności przesyłu na rzecz IKS Solino na nieruchomościach, przez które przebiegać będzie planowany Łącznik, pod warunkiem rozwiązującym oddania do użytkowania Łącznika w terminie do dnia 31 lipca 2021 r. 

Porozumienie przewiduje również regulację stanu prawnego istniejącej infrastruktury przesyłowej oraz pozostałych instalacji koniecznych do realizacji zamierzeń gospodarczych Stron, w tym sprzedaż przez CIECH Soda Polska na rzecz IKS Solino elementów infrastruktury przesyłowej, ujawnionej w wykazie infrastruktury krytycznej. Sprzedaż infrastruktury przesyłowej nastąpi po cenach rynkowych.

Ponadto Strony zobowiązały się prowadzić rozmowy dotyczące dalszej współpracy w zakresie dostaw solanki przez IKS Solino na rzecz Spółki, w szczególności dostaw solanki po dniu 31 grudnia 2025 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1) („MAR”).

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Dawid Jakubowicz – p.o. Prezesa Zarządu
Krzysztof Szlaga – Członek Zarządu


Do góry