Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 29/2018

Rezygnacja Członka Zarządu

Raport bieżący nr: 29/2018

Data raportu: 2018-11-26

Skrócona nazwa emitenta: Ciech S.A.

Temat: Rezygnacja Członka Zarządu

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd CIECH S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 26 listopada 2018 roku Pan Krzysztof Szlaga – Członek Zarządu CIECH S.A., z przyczyn osobistych, złożył rezygnację z zasiadania w Zarządzie Spółki ze skutkiem natychmiastowym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Dawid Jakubowicz – p.o. Prezesa Zarządu
 Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry