Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 30/2018

Przedłużenie terminu do ustalenia formuły cenowej na dostawy pary technologicznej do spółki zależnej od Emitenta

Raport bieżący nr: 30/2018 

Data sporządzenia: 27.11.2018 roku

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Przedłużenie terminu do ustalenia formuły cenowej na dostawy pary technologicznej do spółki zależnej od Emitenta

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne Treść raportu: Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2016 z dnia 18.11.2016 r., informuje, że w dniu 27.11.2018 r. spółka zależna od Emitenta - CIECH Soda Romania S.A. w Rumunii („CSR") zawarła aneks („Aneks”) do umowy na dostawy pary technologicznej („Umowa”) ze spółką S.C. CET Govora S.A. w Rumunii w upadłości układowej („CET”). Zgodnie z zawartym Aneksem, Strony przedłużyły termin negocjacji dotyczących ustalenia formuły cenowej na dostawy pary technologicznej do dnia 31.12.2018 r.

Zgodnie z Umową, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 37/2016 w dniu 18.11.2016 r., Strony uzgodniły, iż cena pary na lata 2019-2026 zostanie ustalona w oparciu o formułę cenową, w wyniku negocjacji do dnia 01.12.2018 r. W przypadku nieuzgodnienia formułowy cenowej do dnia 01.12.2018 r., Strony przewidziały, że Umowa rozwiąże się z mocy prawa z dniem 01.01.2019 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1) („MAR”).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – p.o. Prezesa Zarządu
 Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry