Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 32/2018

Rezygnacja osoby nadzorującej

Raport bieżący nr: 32/2018 

Data sporządzenia: 05.12.2018 roku

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Rezygnacja osoby nadzorującej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd CIECH S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 5 grudnia roku Pan Dawid Jakubowicz – Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu CIECH S.A., złożył rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem natychmiastowym.

Pan Dawid Jakubowicz nie podał przyczyn rezygnacji.  

Podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Artur Osuchowski – Członek Zarządu
Mirosław Skowron – Członek Zarządu


Do góry