Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 33/2018

Powołanie Prezesa Zarządu CIECH S.A.

Raport bieżący nr: 33/2018 

Data sporządzenia: 05.12.2018 roku

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Powołanie Prezesa Zarządu CIECH S.A. 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd CIECH S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 5 grudnia 2018 roku Rada Nadzorcza powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Dawida Jakubowicza z dniem 5 grudnia 2018 r.

Pan Dawid Jakubowicz posiada następujące doświadczenie i wykształcenie:

Członek Zarządu Kulczyk Investments S.A., gdzie od 2010 roku zajmuje się nadzorem nad portfelem inwestycyjnym. Jest cenionym ekspertem z międzynarodowym doświadczeniem operacyjnym w budowaniu wartości spółek z sektorów chemicznego, wydobywczego, energetycznego, motoryzacyjnego i nowych technologii. Od 2014 roku wpisany na listę Biegłych Rewidentów prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów. Do dnia 5 grudnia 2018 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. W przeszłości pracował dla międzynarodowej firmy KPMG Audyt, gdzie odpowiadał za badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych podmiotów z wielu branż.

Ukończył Program for Leadership Development (PLD) na Harvard Business School w Bostonie, posiada tytuł MBA Georgia State University i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Absolwent Wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Dawid Jakubowicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec CIECH S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec CIECH S.A. jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 o KRS.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Artur Osuchowski – Członek Zarządu
Mirosław Skowron – Członek Zarządu


Do góry