Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 34/2018

Strategia Grupy CIECH na lata 2019-2021

Raport bieżący nr: 34/2018 

Data sporządzenia: 05.12.2018 roku

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Strategia Grupy CIECH na lata 2019-2021 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu: 

Zarząd CIECH S.A. („Emitent" lub „Spółka") informuje, iż w dniu 5 grudnia 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła przyjętą przez Zarząd Spółki „Strategię Grupy CIECH na 2019-2021” („Strategia”).

Strategia przewiduje rozwój Grupy CIECH w kierunku budowy bardziej efektywnego i zdywersyfikowanego holdingu chemicznego, generującego pozytywną wartość dla akcjonariuszy. Cel ten będzie realizowany przez zwiększanie przewag konkurencyjnych w kluczowym biznesie sodowym, dalsze inwestowanie w rozwój biznesów specjalistycznych oraz budowanie wartości przez zmiany w portfolio aktywów, bazując na trzech filarach: zorientowaniu na klientów, innowacyjności i zwiększeniu efektywności.

Strategia zakłada również budowanie środowiska pracy, w którym najlepsi pracownicy mogą się rozwijać i tworzyć kulturę efektywności, a także wzmacnianie pozycji wiarygodnego partnera społeczności lokalnych, wykazującego się odpowiedzialnością za środowisko naturalne.

Strategiczne cele finansowe Grupy CIECH:

1. przychody ze sprzedaży w 2021: powyżej 4,0 mld PLN

2. EBITDA znormalizowana w 2021: powyżej 900 mln PLN

3. rentowność EBITDA znormalizowanej w 2021: powyżej 22%

Strategia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Przedstawione dane nie mogą być rozumiane jako prognoza przyszłych wyników CIECH S.A. lub Grupy CIECH. Stwierdzenia dotyczące oczekiwań co do przyszłych wyników finansowych, nie stanowią gwarancji czy zapewnienia, że takie zostaną osiągnięte w przyszłości. CIECH S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie przedstawionych danych. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na korzystającym z tych danych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1) („MAR”).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu
Artur Osuchowski – Członek Zarządu


.pdf Strategia Grupy CIECH na 2019-2021

Do góry