Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 35/2018

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

Raport bieżący nr: 35/2018 

Data sporządzenia: 24.12.2018 roku

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011687, NIP: 118-00-19-377, BDO: 000015168, kapitał zakładowy 263 500 965,00 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki niniejszym zwołuje

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CIECH S.A.

Zgromadzenie odbędzie się dnia 28 stycznia 2019 roku

o godz. 11.00

w Warszawie, ul. Wspólna 62

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Powołanie członka Rady Nadzorczej. 

6. Wyrażenie zgody (i) na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze ruchomości i praw majątkowych CIECH S.A. lub zmianę istniejącego zastawu rejestrowego w związku z ewentualnym zaciągnięciem dodatkowego finansowania przez CIECH S.A. lub jej spółki zależne w formie kredytów bankowych, emisji obligacji lub w inny sposób oraz (ii) na emisję obligacji. 

7. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, dokonane zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zawierające informacje o Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu
Mirosław Skowron – Członek Zarządu


.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

.pdf Projekty uchwał NWZ

.pdf Uzasadnienie Zarządu CIECH S.A.

Do góry