Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 36/2018

Informacja dotycząca decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie

Raport bieżący nr: 36/2018 

Data sporządzenia: 27.12.2018 roku

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Informacja dotycząca decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu: 

Zarząd CIECH S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał decyzję Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie („Urząd”, „Organ”)  z dnia 13 grudnia 2018 roku, wydaną w następstwie postępowania podatkowego przeprowadzonego wobec Spółki w zakresie kontroli podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2012.W wydanej decyzji Urząd dokonał niekorzystnej dla Spółki kwalifikacji podatkowej zdarzenia w postaci gotówkowego podniesienia kapitału w spółce zależnej od Emitenta z potrąceniem z tytułu wierzytelności pożyczkowej. Organ uznał, że takie podwyższenie kapitału ma charakter niepieniężny, wbrew stanowisku części ówczesnego orzecznictwa i organów podatkowych. W konsekwencji wskazano, że Spółka uzyskała w 2012 r. przychód podatkowy w wartości nominalnej objętych akcji.

Jednocześnie uznano, że Spółka nie ma prawa do uwzględnienia kosztu uzyskania przychodu na powyższej transakcji, ponieważ nie poniosła wydatku na nabycie przedmiotu aportu w postaci wierzytelności własnej.

Spółka oraz jej doradcy nie zgadzają się z takim podejściem, dlatego  Spółka zamierza podjąć czynności procesowe celem obrony skutków podatkowych swoich działań z 2012 r. Decyzja jest nieostateczna i nie podlega wykonaniu. Utrzymanie niekorzystnego dla Spółki rozstrzygnięcia w kolejnym etapie postepowania administracyjnego, będzie się wiązało z koniecznością zapłaty podatku dochodowego w wysokości 43,7 mln zł wraz z odsetkami za zwłokę, które na dzień publikacji raportu wynoszą 23,5 mln zł.

Zarząd Spółki analizuje otrzymaną decyzję pod kątem zasadności utworzenia rezerwy na podatek dochodowy i odsetki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Artur Osuchowski - Członek Zarządu
Mirosław Skowron – Członek Zarządu


Do góry