Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 2/2019

Zawiązanie rezerw na poczet zobowiązania podatkowego oraz odsetek

Raport bieżący nr: 2/2019 

Data sporządzenia: 24.01.2019

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Temat: Zawiązanie rezerw na poczet zobowiązania podatkowego oraz odsetek

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:


W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku Zarząd CIECH S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym bazując na własnej ocenie sprawy, opinii doradcy oraz podejściu audytora, zakończył wewnętrzną ocenę ryzyk związanych z decyzją Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie („Urząd”, „Organ”) z dnia 13 grudnia 2018 roku, wydaną w następstwie postępowania podatkowego przeprowadzonego wobec Spółki w zakresie kontroli podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2012.

W wyniku tej oceny, kierując się zasadą ostrożności, Zarząd Emitenta zdecydował o utworzeniu w jednostkowym sprawozdaniu finansowym CIECH S.A. rezerwy na podatek dochodowy w wysokości 43,7 mln zł oraz rezerwy na odsetki za zwłokę, które na dzień bilansowy to jest na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 23,5 mln zł. Powyższe rezerwy będą również rozpoznane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy CIECH za 2018 rok.

Utworzone rezerwy będą miały wpływ na wynik finansowy Emitenta i jego Grupy.

Równocześnie Zarząd pragnie podkreślić, że Spółka oraz jej doradcy nie zgadzają się z podejściem wyrażonym w decyzji Organu, dlatego Spółka podjęła już czynności procesowe celem obrony skutków podatkowych swoich działań z 2012 r. i złożyła w dniu 10 stycznia 2019 roku odwołanie od Decyzji Organu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1) („MAR”).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu   

Mirosław Skowron – Członek Zarządu 


Do góry