Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 3/2019

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A

Raport bieżący nr: 3/2019 

Data sporządzenia: 28.01.2019

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Temat: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. (Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w dniu 28 stycznia 2019 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki nowego członka Pana Marka Kośnika.

Życiorys Pana Marka Kośnika

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów MBA na Harvard Business School.

Pan Marek Kośnik pracuje w funduszu private equity - CVC Capital Partners - na stanowisku Senior Managing Director gdzie odpowiada za ocenę projektów inwestycyjnych, nadzór nad portfelem oraz wdrażanie strategii digital. W przeszłości pracował w takich firmach jak Bain & Company, Terra Firma Capital Partners oraz McKinsey & Company.  Ma doświadczenie w budowaniu strategii firm, procesach inwestycyjnych, restrukturyzacjach i transformacjach cyfrowych. Inwestor w przedsięwzięcia z obszaru nowych technologii.


Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Marek Kośnik nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec CIECH S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec CIECH S.A. jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie z przekazanym oświadczeniem, Pan Marek Kośnik spełnia kryteria niezależności w rozumieniu Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r.


Podstawa prawna:
§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia  29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) (dalej: „Rozporządzenie").

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu   

Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry