Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 6/2019

Informacja o odwróceniu odpisu aktualizującego wartość aktywa

Raport bieżący nr: 6/2019 

Data sporządzenia: 21.02.2019

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Temat: Informacja o odwróceniu odpisu aktualizującego wartość aktywa

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. („Spółka”) informuje, że w ramach prac nad sprawozdaniem jednostkowym za 2018 rok przeprowadziła testy na utratę wartości zaangażowania Spółki w spółkach zależnych. Na podstawie przeprowadzonych analiz, Zarząd Spółki podjął decyzję o odwróceniu w całości dokonanych historycznie odpisów aktualizujących wartość udziałów w SDC GmbH w kwocie ok. 260 mln zł. 

Jako wartość możliwą do odzyskania zastosowano wartość użytkową oszacowaną na podstawie modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych, uwzględniającego założenia wynikające z otoczenia rynkowego, w szczególności cen produktów sodowych, rynku energii elektrycznej oraz cen surowców. 

Kwota odwrócenia odpisu powiększy wysokość jednostkowego wyniku finansowego netto Spółki za 2018 rok i nie wpłynie na wysokość skonsolidowanego zysku netto Grupy CIECH za 2018 rok.

Wysokość cofniętego odpisu podlega badaniu przez audytora, dlatego może jeszcze ulec zmianie. Ostateczna kwota odwrócenia odpisu zostanie przedstawiona w jednostkowym raporcie rocznym Spółki za 2018 rok, którego opublikowanie jest planowane na dzień 26 marca 2019 roku.

Powyższa operacja będzie miała charakter niegotówkowy.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1) („MAR”).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu   

Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry