Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 7/2019

Program motywacyjny dla kadry menadżerskiej

Raport bieżący nr: 7/2019 

Data sporządzenia: 26.02.2019

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Temat: Program motywacyjny dla kadry menadżerskiej

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 lutego 2019 roku, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę zatwierdzającą trzyletni Długoterminowy Plan Motywacyjny Grupy CIECH na lata 2019-2021 dla kluczowej kadry menadżerskiej Grupy CIECH („Plan”). 

Intencją wprowadzenia Planu jest harmonizacja działań kluczowych menadżerów Grupy CIECH z osiągnięciem celów zapisanych w Strategii Grupy CIECH na lata 2019 – 2021. Dodatkowe cele to motywowanie kadry menadżerskiej do działań ukierunkowanych na dalszy rozwój Grupy CIECH po 2021 roku, a także profesjonalizacja zarządzania i utrzymanie kluczowej kadry kierowniczej Grupy CIECH. W konsekwencji Plan ma zapewnić stabilny wzrost wartości Grupy CIECH dla akcjonariuszy.

Głównym kryterium uprawniającym do realizacji Planu będzie wypracowanie przez Grupę CIECH w latach 2019-21 wzrostu wartości („Wypracowana Wartość”) na poziomie co najmniej 11% roku bazowego tj. 2018. Wypracowana Wartość zostanie policzona jako różnica wartości Grupy CIECH („Wartość Grupy CIECH”) wypracowanej na koniec 2021 w porównaniu do tejże wartości na koniec 2018 roku. Wartość Grupy CIECH będzie mierzona tzw. Wskaźnikiem TSR (Total Shareholder Return) uwzględniającym między innymi: EBITDA znormalizowaną Grupy CIECH, założony mnożnik dla EBITDA znormalizowanej Grupy CIECH, skonsolidowane zadłużenie netto Grupy CIECH, wartość wypłaconych dywidend oraz wpływy/wypływy gotówki wynikające  z emisji/umorzenia akcji Spółki. Wartość Grupy CIECH będzie wyliczana na podstawie danych finansowych zawartych w zaudytowanych skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Grupy CIECH. W przypadku osiągnięcia Wypracowanej Wartości na poziomie minimum 11% roku bazowego (2018 r.) utworzona zostanie pula premiowa w wysokości równej 12 % Wypracowanej Wartości. Wypłata puli premiowej nastąpi w latach 2022-2024, w równej części w każdym roku.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1) („MAR”).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu   

Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry