Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 9/2019

Zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych w spółce zależnej

Raport bieżący nr: 9/2019 

Data sporządzenia: 20.03.2019 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Temat: Zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych w spółce zależnej

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent" lub „Spółka") informuje, że w dniu 20 marca 2019 roku spółka zależna od Emitenta - CIECH Soda Romania S.A. (dalej: „Spółka Zależna") podjęła decyzję w sprawie rozpoczęcia procedury przeprowadzenia zwolnień grupowych w Spółce Zależnej.

Powodem planowanych zwolnień grupowych jest konieczność restrukturyzacji kosztów stałych poprzez obniżenie poziomu i kosztów zatrudnienia w Spółce Zależnej. Decyzja ta spowodowana jest wzrostem cen pary technologicznej od dnia 1 stycznia 2019 roku oraz ryzykiem wynikającym z zapowiedzianego przez jedynego dostawcę pary – spółkę S.C. CET Govora S.A. (dalej: „CET”) -ograniczenia dostaw pary o około 20 % wobec stanu obecnego, w okresie od 15 maja 2019 roku do rozpoczęcia następnego okresu grzewczego. Ograniczenie dostaw pary może spowodować ograniczenie produkcji sody na porównywalnym poziomie.

Spółka Zależna w ramach zwolnień grupowych zamierza dokonać zwolnień do 95 pracowników, co stanowi 16,1% załogi, w okresie od dnia 15 maja 2019 roku.

Spółka Zależna powiadomi w dniu dzisiejszym działającą w Spółce Zależnej zakładową organizację związkową oraz odpowiednie rumuńskie organy - Urząd Zatrudnienia i Państwową Inspekcje Pracy o zamiarze i przyczynach przeprowadzenia zwolnień grupowych.

Jednocześnie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2018 z dnia 28.12.2018 r. Emitent informuje, iż trwają negocjacje dotyczące ustalenia formuły cenowej na dostawy przez CET do Spółki Zależnej pary technologicznej w latach 2019-2026.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1) („MAR”).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu   

Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry