Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 10/2019

Rozpoczęcie negocjacji warunków pozyskania przez Spółkę finansowania

Raport bieżący nr: 10/2019 

Data sporządzenia: 28.03.2019 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Temat: Rozpoczęcie negocjacji warunków pozyskania przez Spółkę finansowania

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 stycznia 2019 r. dotyczącej wyrażenia zgody na pozyskanie przez Spółkę finansowania („Uchwała NWZ”) (o której podjęciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.), informuje, że w związku z otrzymaniem od wybranych instytucji finansowych wiążących ofert udzielenia Spółce zabezpieczonego finansowania, w dniu dzisiejszym podjął decyzję o przystąpieniu do negocjacji z wybranymi instytucjami finansowymi warunków udzielenia Spółce trzyletnich kredytów odnawialnych w EUR albo PLN, zapewniających możliwość pozyskania finansowania o równowartości do 500.000.000 PLN („Kredyty”). 


Proponowane przez instytucje finansowe główne warunki udostępnienia Kredytów są zasadniczo zgodne (z zastrzeżeniem marży i okresu finansowania) z warunkami udostępnienia kredytu rewolwingowego w ramach umowy kredytów nadrzędnych oraz odnawialnych („Umowa Kredytów Konsorcjalnych”), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 38/2015 z dnia 30 października 2015 r., oraz w raportach bieżących nr 1/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r. i 5/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. W przypadku pozyskania Kredytów, Kredyty zostaną zabezpieczone pakietem zabezpieczeń wspólnych zabezpieczających m.in. wierzytelności z tytułu Umowy Kredytów Konsorcjalnych, w ramach i w nawiązaniu do upoważnienia udzielonego w Uchwale NWZ.

Negocjacje mogą zakończyć się zawarciem umowy lub umów dotyczących udostępnienia Kredytów z jednym lub wszystkimi instytucjami finansowymi lub odstąpieniem przez Spółkę od podpisania dokumentacji i pozyskania finansowania.

Potencjalne pozyskanie Kredytów jest związane z realizacją przez grupę kapitałową Spółki celów strategicznych określonych w Strategii Grupy CIECH na lata 2019-2021 opublikowanej w raporcie bieżącym nr 34/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku, a także umożliwi dopasowanie struktury finansowania korporacyjnego do realizowanych inwestycji poprzez zastąpienie części finansowania krótkoterminowego finansowaniem długoterminowym.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu   

Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry