Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 11/2019

Zawarcie aneksu do umowy na dostawy pary technologicznej do spółki zależnej od Emitenta

Raport bieżący nr: 11/2019 

Data sporządzenia: 01.04.2019 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Temat: Zawarcie aneksu do umowy na dostawy pary technologicznej do spółki zależnej od Emitenta

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka"), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 37/2016 z dnia 18.11.2016 r., nr 30/2018 z dnia 27.11.2018 r., nr 37/2018 z dnia 28.12.2018 r. informuje, że w dniu 01.04.2019 r. spółka zależna od Emitenta - CIECH Soda Romania S.A. w Rumunii („CSR") zawarła aneks („Aneks”) do umowy na dostawy pary technologicznej („Umowa”) ze spółką S.C. CET Govora S.A. w Rumunii w upadłości układowej („CET”).

Zgodnie z zawartym Aneksem, Strony uzgodniły cenę pary na okres 21 miesięcy, tj. od 01.04.2019 r. do 31.12.2020 r.

Szacunkowa wartość Umowy, w okresie od dnia 01.04.2019 r. do dnia 31.12.2020 r., na którą składa się cena pary oraz koszt certyfikatów CO2 wynosi około 366 000 000 RON, co stanowi kwotę 330 644 400 PLN wg kursu ustalonego przez NBP w dniu zawarcia Aneksu.

Ponadto Strony przedłużyły negocjacje formuły cenowej na dostawy pary technologicznej w latach 2021-2026 do dnia 31.12.2020 r. Strony ustaliły, że w przypadku nieuzgodnienia formułowy cenowej do dnia 31.12.2020 r., Umowa rozwiąże się z mocy prawa z dniem 31.12.2020 r.

Strony dokonały również zmiany terminu wypowiedzenia, ustalając, że w okresie od dnia 01.04.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. mogą wypowiedzieć Umowę z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, natomiast od 01.01.2021 r. okres wypowiedzenia pozostaje zgodny z Umową i wynosi 9 -miesięcy.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1) („MAR”).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Artur Osuchowski – Członek Zarządu   

Mirosław Skowron – Członek Zarządu


Do góry