Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 12/2019

Utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie z dnia 13 grudnia 2018 roku

Raport bieżący nr: 12/2019 

Data sporządzenia: 17.04.2019 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Temat: Utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie z dnia 13 grudnia 2018 roku

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał decyzję Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowy w Krakowie („Urząd”, „Organ II instancji”) z dnia 3 kwietnia 2019 r.

Organ II instancji, w następstwie odwołania złożonego przez Spółkę, utrzymał w mocy decyzję Organu I instancji z dnia 13 grudnia 2018 r., określającą wysokość zobowiązania podatkowego Spółki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2012 r. w kwocie 43,7 mln zł wraz z odsetkami za zwłokę, które na dzień publikacji raportu wynoszą 24,6 mln zł.

Spółka informowała o decyzji Organu I instancji wydanej w pierwszej instancji w raporcie bieżącym nr 36/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.

Na wysokość zobowiązania podatkowego oraz odsetki naliczone do dnia 31 grudnia 2018 r. Spółka w jednostkowym sprawozdaniu finansowym CIECH S.A. i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy CIECH za 2018 rok utworzyła rezerwy na podatek dochodowy w wysokości 43,7 mln zł wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 23,5 mln zł o czym poinformowała w raporcie bieżącym 02/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.

Spółka oraz jej doradcy nie zgadzają się z podejściem wyrażonym w decyzji Organu II instancji. Spółka zamierza podjąć dalsze czynności procesowe celem obrony skutków podatkowych swoich działań z 2012 r. wnosząc skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Decyzja Organu II instancji, jest wymagalna. W związku z tym Spółka jest zobowiązana do zapłaty kwoty podatku określonej w decyzji, tj. kwoty 43,7 mln zł wraz z odsetkami za zwłokę, które na dzień publikacji raportu wynoszą 24,6 mln zł.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1) („MAR”).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu    

Mirosław Skowron – Członek Zarządu


Do góry