Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 15/2019

Korekta Raportu Rocznego CIECH S.A. za 2018 rok oraz Skonsolidowanego Raportu Rocznego Grupy CIECH za 2018 rok

Raport bieżący nr: 15/2019 

Data sporządzenia: 13.05.2019 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Temat: 
Korekta Raportu Rocznego CIECH S.A. za 2018 rok oraz Skonsolidowanego Raportu Rocznego Grupy CIECH za 2018 rok

Treść raportu:

Zarząd ”CIECH” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje informacje o korekcie Raportu Rocznego CIECH S.A. za 2018 rok oraz Skonsolidowanego Raportu Rocznego Grupy CIECH za 2018 rok.

Raport Roczny CIECH S.A. za 2018 rok oraz Skonsolidowany Raport Roczny Grupy CIECH za 2018 rok uległy zmianie w zakresie:

1. uzupełnienia o:

 • ocenę Rady Nadzorczej CIECH S.A. dotyczącą sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2018 rok, jednostkowego sprawozdania finansowego CIECH S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CIECH za 2018 rok,
 • oświadczenie Rady Nadzorczej CIECH S.A. w sprawie działalności Komitetu Audytu oraz oświadczenie dotyczące polityki wyboru firmy audytorskiej,
 • informację Zarządu CIECH S.A. sporządzoną na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,

2. uzupełnienia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2018 r. w części dotyczącej oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego w odniesieniu do działania Komitetu Audytu, tj. wskazanie:

 • osób spełniających ustawowe kryteria niezależności,
 • osób posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, ze wskazaniem sposobu ich nabycia,
 • osób posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent, ze wskazaniem sposobu ich nabycia,
 • czy na rzecz Emitenta były świadczone przez firmę audytorską badającą jego sprawozdanie finansowe dozwolone usługi niebędące badaniem i czy w związku z tym dokonano oceny niezależności tej firmy audytorskiej oraz wyrażano zgodę na świadczenie tych usług,
 • głównych założeń opracowanej polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania oraz polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem,
 • czy rekomendacja dotycząca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania spełniała obowiązujące warunki, a w przypadku gdy wybór firmy audytorskiej nie dotyczył przedłużenia umowy o badanie sprawozdania finansowego - czy rekomendacja ta została sporządzona w następstwie zorganizowanej przez Emitenta procedury wyboru spełniającej obowiązujące kryteria,
 • liczby odbytych posiedzeń Komitetu Audytu.

W związku z powyższym Spółka przekazuje w załączeniu:

 • ocenę Rady Nadzorczej CIECH S.A. dotyczącą sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2018 rok, jednostkowego sprawozdania finansowego CIECH S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CIECH za 2018 rok,
 • oświadczenie Rady Nadzorczej CIECH S.A. w sprawie działalności Komitetu Audytu oraz oświadczenie dotyczące polityki wyboru firmy audytorskiej,
 • informację Zarządu CIECH S.A. sporządzoną na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
 • Erratę do Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2018 r. – uzupełnienie w części dotyczącej oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego w odniesieniu do działania Komitetu Audytu.

Spółka przekaże ponownie skorygowany Raport Roczny CIECH S.A. za 2018 rok oraz Skonsolidowany Raport Roczny Grupy CIECH za 2018 rok wraz ze wszystkimi załącznikami. 

Podstawa prawna: § 15 ust. 4 w związku z §70 ust. 1 pkt 7-8, §71 ust. 1 pkt 7-8, §70 ust. 1 pkt 14, §71 ust. 1 pkt 12, §70 ust. 6 pkt 5 lit. L, §71 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia  29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) (dalej: „Rozporządzenie").

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu  

Artur Osuchowski – Członek Zarządu


.pdf Ocena Rady Nadzorczej CIECH S.A. Sprawozdania z działalności i Sprawozdań finansowych

.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej CIECH S.A.

.pdf Informacja Zarządu CIECH S.A. sporządzonana podstawie Oświadczenia Rady Nadzorczej

.pdf Errata do Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2018 rok

Do góry