Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 16/2019

Rekomendacja Zarządu CIECH S.A. dotycząca przeznaczenia zysku za 2018 rok

Raport bieżący nr: 16/2019 

Data sporządzenia: 22.05.2019 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Temat: 
Rekomendacja Zarządu CIECH S.A. dotycząca przeznaczenia zysku za 2018 rok


Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. ("Spółka" lub „Emitent”) informuje, że w dniu 22 maja 2019 r. podjął uchwałę, w której rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta przeznaczenie zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018, w wysokości 270.611.852,97 złotych (słownie: dwieście siedemdziesiąt milionów sześćset jedenaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote 97/100) w następujący sposób:

  1. kwotę 17.181.990,27 złotych (słownie: siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 27/100) przeznaczyć na pokrycie straty rozpoznanej jako korekta bilansu otwarcia;
  2. kwotę w wysokości 253.429.862,70 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote 70/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Wskazana w punkcie pierwszym strata, rozpoznana jako korekta bilansu otwarcia, wynika ze zmiany przez Spółkę polityki rachunkowości w związku z zastosowaniem przez Emitenta Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 9 (MSSF 9) od dnia 1 stycznia 2018 r. Szczegóły dotyczące powyższej zmiany i wynikających z tego konsekwencji (rozpoznanie straty) zostały opisane w pkt 1.5.1 (MSSF 9 „INSTRUMENTY FINANSOWE”) Sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. z dnia 26 marca 2019 r.

Rekomendacja Zarządu Spółki, dotycząca przeznaczenia kwoty wskazanej w punkcie drugim na kapitał zapasowy, jest wynikiem analizy i oceny aktualnej i przyszłej sytuacji finansowej i płynnościowej Grupy CIECH oraz jest związana z realizacją Strategii Grupy CIECH na lata 2019-2021, o której przyjęciu Spółka informowała raportem bieżący nr 34/2018 w dniu 5 grudnia 2018 r.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że zamierza zwrócić się do Rady Nadzorczej Spółki o ocenę wniosku kierowanego do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za 2018 rok, zgodnie z niniejszą rekomendacją Zarządu Emitenta.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1) („MAR”).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu    

Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry