Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 17/2019

Protokół w ramach prowadzonego postępowania podatkowego

Raport bieżący nr: 17/2019 

Data sporządzenia: 22.05.2019 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Temat: Protokół w ramach prowadzonego postępowania podatkowego

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. (dalej: „CIECH” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu 22 maja 2019 roku do pełnomocnika spółki  Verbis ETA sp. z o.o. S.K.A. (dalej: „Spółka Zależna”) wpłynął protokół badania ksiąg w związku z prowadzonym przez Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie (dalej: „Urząd”) wobec Spółki Zależnej postępowaniem podatkowym z tytułu rozliczenia VAT za IV kwartał 2013 roku (dalej: „Postępowanie”). Urząd zakwestionował prawo odliczenia VAT od części wkładu niepieniężnego (dalej: „Aport”) wniesionego przez CIECH na kapitał zapasowy Spółki Zależnej. Zdaniem Urzędu, podstawę opodatkowania Aportu stanowi kwota równa wartości nominalnej objętych przez CIECH akcji Spółki Zależnej, wbrew interpretacji podatkowej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz CIECH. 

Spółka Zależna oraz jej doradcy nie zgadzają się ze stanowiskiem Urzędu. W przypadku utrzymania niekorzystanego dla Spółki Zależnej stanowiska w Postępowaniu oraz w ewentualnym postępowaniu sądowoadministracyjnym, na wynik skonsolidowany Grupy CIECH będą miały wpływ kwoty: 30 775 121,95 zł (trzydzieści milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych 95/100) z tytułu VAT oraz odsetki, które na dzień dzisiejszy wynoszą 13 520 818,00 zł (trzynaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy osiemset osiemnaście złotych). W związku z faktem, iż cała kwota podatku VAT została odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego, zgodnie z obecnym stanem faktycznym - na skonsolidowane przepływy pieniężne Grupy CIECH wpływ może mieć zapłata odsetek, o których mowa powyżej. 

CIECH informowała o toczącym się Postępowaniu w sprawozdaniach skonsolidowanych Grupy CIECH.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1) („MAR”).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu

Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry