Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 18/2019

Ocena wniosku Zarządu CIECH S.A. w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2018

Raport bieżący nr: 18/2019 

Data sporządzenia: 27.05.2019 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Temat: Ocena wniosku Zarządu CIECH S.A. w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2018

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki przedkładanym na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, wyrażonym w Uchwale Zarządu CIECH S.A. z dnia 22 maja 2019 roku, w sprawie przeznaczenia osiągniętego przez Spółkę zysku netto w roku 2018, podjęła w dniu 27 maja 2019 r. uchwałę, w której zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018, w wysokości 270.611.852,97 złotych (słownie: dwieście siedemdziesiąt milionów sześćset jedenaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote 97/100), w następujący sposób:

  1. kwotę 17.181.990,27 złotych (słownie: siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 27/100) przeznaczyć na pokrycie straty rozpoznanej jako korekta bilansu otwarcia;
  2. kwotę w wysokości 253.429.862,70 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote 70/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Emitent poinformował o podjęciu przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie propozycji podziału zysku netto Emitenta za rok obrotowy 2018 raportem bieżącym nr 16/2019 z dnia 22 maja 2019 r.

Jednocześnie Spółka informuje, iż ostateczną decyzję w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2018 rok podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1) („MAR”).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu

Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry