Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 19/2019

Podjęcie przez Emitenta decyzji o rozpoczęciu fazy przygotowawczej istotnych inwestycji w obszarze energetyki

Raport bieżący nr: 19/2019 

Data sporządzenia: 28.05.2019 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Temat: Podjęcie przez Emitenta decyzji o rozpoczęciu fazy przygotowawczej istotnych inwestycji w obszarze energetyki

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r., w którym CIECH S.A. ("Emitent" lub "Spółka") informował o przyjęciu Strategii Grupy CIECH na lata 2019-2021 („Strategia”), Spółka informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki podjął decyzję o rozpoczęciu fazy przygotowawczej istotnych inwestycji w obszarze energetyki („Projekt”).

Planowane inwestycje będą realizowane przez spółkę zależną od Emitenta - CIECH Soda Polska S.A. („Spółka Zależna”), w jej dwóch lokalizacjach: Janikowie i Inowrocławiu.

W ramach Projektu rozważana jest budowa nowych źródeł wytwórczych zasilanych paliwem gazowym.

Celem planowanych inwestycji w Spółce Zależnej jest zwiększenie sprawności i dyspozycyjności obszaru energetyki, która przełoży się między innymi na zwiększenie wolumenu produkcji sody poprzez ograniczenie strat produkcyjnych oraz uzyskanie rezerw produkcyjnych pary. Jednocześnie wdrożenie miksu energetycznego przyczyni się do ograniczenia emisji CO2.

Faza przygotowawcza inwestycji obejmuje m.in. postępowania przetargowe związane z wyłonieniem projektanta, przygotowanie dokumentacji projektowej, weryfikację warunków rynkowych planowanego Projektu oraz uzyskanie decyzji administracyjnych.

Wartość wskazanych powyżej inwestycji szacowana jest na ok. 250 000 000 – 300 000 000 złotych. Orientacyjny czas realizacji tych inwestycji wynosi około 3 lat. Efekty zrealizowanej inwestycji będą miały pozytywny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy CIECH.

Ostateczna decyzja o realizacji inwestycji zostanie podjęta w ciągu kilku najbliższych kwartałów i będzie zależała m.in. od warunków rynkowych oraz uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1) („MAR”).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu

Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry