Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 22/2019

Informacja dotycząca decyzji Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy

Raport bieżący nr: 22/2019 

Data sporządzenia: 06.06.2019 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Temat: Informacja dotycząca decyzji Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu 6 czerwca 2019 roku pełnomocnik spółek zależnych od Emitenta – CIECH Soda Polska S.A., CIECH Cargo sp. z o.o., CIECH Pianki sp. z o.o. (łącznie „Spółki Zależne”) odebrał decyzje Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy („Urząd”, „Organ”) z dnia 23 maja 2019 roku, wydane w następstwie postępowań podatkowych przeprowadzonych wobec Spółek Zależnych w zakresie kontroli podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2015.

W wydanych decyzjach Urząd zakwestionował prawo każdej Spółki Zależnej do rozliczenia straty podatkowej z udziału w spółce osobowej pośrednio zależnej od Emitenta („Spółka Osobowa”).Przy podejmowaniu zakwestionowanych przez Urząd czynności Spółki Zależne korzystały z usług profesjonalnych doradców.

Spółki Zależne oraz ich doradcy nie zgadzają się z takim podejściem, dlatego każda Spółka Zależna zamierza podjąć czynności procesowe celem obrony skutków podatkowych swoich działań z 2015 r.

Decyzje są nieostateczne i nie podlegają wykonaniu. Utrzymanie niekorzystnych dla Spółek Zależnych rozstrzygnięć w kolejnym etapie postępowania administracyjnego, będzie wiązało się z koniecznością zapłaty podatku dochodowego przez Spółki Zależne łącznie w wysokości 8,19 mln zł oraz dodatkowo odsetek za zwłokę, które na dzień publikacji raportu wynoszą 2,09 mln zł.

Jednocześnie Emitent informuje, iż potencjalne zobowiązania podatkowe z tytułu podatku dochodowego wynikające z wyżej wskazanych decyzji oraz toczących się postępowań podatkowych w innych spółkach zależnych Emitenta, w zakresie uprawnienia do rozliczenia straty z tytułu udziału spółek zależnych w Spółce Osobowej, wynoszą łącznie ok. 19,6 mln zł, a ewentualne odsetki wynoszą ok. 4,7 mln zł. Potencjalne zobowiązania podatkowe spółek zależnych od Emitenta mogą ulec zwiększeniu w przypadku wszczęcia nowych kontroli podatkowych, w ramach których zostałoby zakwestionowane przez właściwe Urzędy Skarbowe prawo do rozliczenia straty podatkowej przez spółki zależne od Emitenta z tytułu udziału w Spółce Osobowej w kolejnych latach podatkowych.

Emitent informował o toczących się kontrolach i postępowaniach podatkowych w spółkach zależnych Emitenta w zakresie kontroli podatku dochodowego od osób prawnych w sprawozdaniach skonsolidowanych Grupy CIECH.

Spółki Zależne analizują otrzymane decyzje pod kątem zasadności utworzenia rezerwy na podatek dochodowy i odsetki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1) („MAR”).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu

Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry