Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 23/2019

Informacja o wypowiedzeniu umowy na dostawy pary technologicznej do spółki zależnej od Emitenta i zaproszenie do rozmów w sprawie określenia nowych warunków dostaw pary technologicznej

Raport bieżący nr: 23/2019 

Data sporządzenia: 18.06.2019 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Temat: Informacja o wypowiedzeniu umowy na dostawy pary technologicznej do spółki zależnej od Emitenta i zaproszenie do rozmów w sprawie określenia nowych warunków dostaw pary technologicznej

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2019 z dnia 01.04.2019 r., informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna od Emitenta - CIECH Soda Romania S.A. w Rumunii („CSR") otrzymała faksem pismo informujące o wypowiedzeniu umowy na dostawy pary technologicznej („Umowa”) przez głównego dostawcę pary - spółkę S.C. CET Govora S.A. w Rumunii w upadłości układowej („CET”). Okres wypowiedzenia Umowy wynosi 3 miesiące.

Przyczyną wypowiedzenia Umowy jest brak możliwości dostarczania przez CET pary na warunkach określonych w Umowie, co w ocenie CSR ma związek z wypadkiem, który miał miejsce w kopalni węgla CET.

Jednocześnie w przesłanym piśmie CET podkreślił wolę kontynuowania współpracy z CSR, zapraszając CSR do niezwłocznego rozpoczęcia rozmów w sprawie określenia nowych warunków dostaw pary technologicznej, które będą obowiązywać po upływie okresu wypowiedzenia Umowy. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1) („MAR”).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu

Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry