Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 24/2019

Zawiązanie rezerw na poczet zobowiązania podatkowego oraz odsetek oraz dokonanie odpisu na aktywo z tytułu podatku odroczonego

Raport bieżący nr: 24/2019 

Data sporządzenia: 27.06.2019 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Temat: Zawiązanie rezerw na poczet zobowiązania podatkowego oraz odsetek oraz dokonanie odpisu na aktywo z tytułu podatku odroczonego

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2019 z dnia 6 czerwca 2019 roku spółka CIECH S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym bazując na własnej ocenie sprawy, opinii doradcy oraz podejściu audytora, zakończyła wewnętrzną ocenę ryzyk związanych z ewentualnym:

  • utrzymaniem w kolejnym etapie postępowania administracyjnego niekorzystnych dla spółek zależnych Emitenta CIECH Soda Polska S.A., CIECH Cargo sp. z o.o., CIECH Pianki sp. z o.o. (łącznie „Spółki Zależne”) decyzji Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy,
  • wydaniem niekorzystnych dla pięciu spółek zależnych Emitenta rozstrzygnięć w innych toczących się lub ewentualnie wszczętych w przyszłości postępowaniach podatkowych, w ramach których zostałoby zakwestionowane przez właściwe Urzędy Skarbowe prawo do rozliczenia straty podatkowej przez te spółki zależne od Emitenta z tytułu udziału w spółce osobowej pośrednio zależnej od Emitenta w latach podatkowych 2015-2018 oraz gdyby rozliczana po 2018 roku strata z tego tytułu została zakwestionowana.


W wyniku tej oceny, kierując się zasadą ostrożności, zgodnie z postanowieniami interpretacji 23 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej Spółka uznała, że wydarzenia po dniu bilansowym (tj. decyzje naczelnika) dostarczają dodatkowych informacji na temat stanu istniejącego na dzień bilansowy. W ocenie Spółki powyższe wskazuje na konieczność ujęcia na dzień 31.12.2018 roku rezerwy na toczące się postępowania podatkowe oraz dokonanie odpisu na aktywo z tytułu podatku odroczonego w odniesieniu do pięciu spółek zależnych od Emitenta, które dokonały rozliczenia straty z tytułu udziału w spółce osobowej pośrednio zależnej od Emitenta (przy czym wydane decyzje dotyczyły tylko Spółek Zależnych). W związku z tym Spółka zdecydowała o konieczności skorygowania opublikowanego, lecz nie zatwierdzonego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za 2018 rok, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH za 2018 rok. Powodem korekty wymienionych w zdaniu poprzednim dokumentów jest decyzja o utworzeniu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy CIECH za 2018 rok (dalej „Sprawozdanie”) rezerwy na podatek dochodowy oraz o dokonaniu odpisu na aktywo z tytułu podatku odroczonego w łącznej wysokości ok 65 mln złotych oraz ujęciu rezerwy na odsetki za zwłokę, które na dzień bilansowy, to jest na dzień 31.12.2018 roku, wyniosły ok. 6 mln złotych.

Opis kontroli w zakresie uprawnienia do rozliczenia straty z tytułu udziału pięciu spółek zależnych w spółce osobowej został przedstawiony w pkt. 9.2 Sprawozdania oraz był przedstawiany w raporcie okresowym za I kwartał 2019 r., a także w raportach okresowych publikowanych przez Spółkę w poprzednich okresach sprawozdawczych. Kwoty utworzonej rezerwy na podatek dochodowy i odpis na aktywo z tytułu podatku odroczonego będące przedmiotem niniejszego raportu mieszczą się w podanej w Sprawozdaniu kwocie w wysokości 143,8 mln zł.

Utworzenie rezerwy oraz odpisu na aktywo z tytułu podatku odroczonego nie wiąże się z wypływem środków pieniężnych z pięciu spółek zależnych Emitenta. Spółki będą zobowiązane do zapłaty kwot określonych w decyzjach wraz z odsetkami w przypadku wydania niekorzystnych decyzji przez organy podatkowe drugiej instancji.

Równocześnie Emitent podkreśla, że Spółka, Spółki Zależne oraz doradcy nie zgadzają się z podejściem wyrażonym w decyzjach organu podatkowego, dlatego Spółki Zależne podjęły czynności procesowe celem obrony skutków podatkowych swoich działań z 2015 r i w dniu 19 czerwca br. złożyły odwołania od otrzymanych decyzji. 


Podstawa prawna:
 Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1) („MAR”).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu

Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry