Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 25/2019

Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

Raport bieżący nr: 25/2019 

Data sporządzenia: 27.06.2019 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Temat: Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2019 z dnia 31 maja 2019 roku Zarząd CIECH S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku, godz. 11:00 („Zgromadzenie”).

Odwołanie Zgromadzenia spowodowane jest koniecznością dokonania korekty w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy CIECH za rok 2018 („Sprawozdanie”). Planowana korekta Sprawozdania będzie polegała na uwzględnieniu  w Sprawozdaniu rezerwy na podatek dochodowy wraz z odsetkami oraz odpisu na aktywo na podatek odroczony. O utworzeniu rezerwy i utworzeniu odpisu na aktywo Emitent informował w raporcie bieżącym nr 24/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku.

Zarząd informuje ponadto, że bazując na własnej analizie odnośnie czasu potrzebnego na sporządzenie skorygowanego Sprawozdania oraz po konsultacji z audytorem ocenia, że ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia mogłoby być rozwiązaniem niewystarczającym. W szczególności, czas przerwy w obradach (wynoszący maksymalnie 30 dni) mógłby okazać się niewystarczający, aby akcjonariusze mogli zapoznać się z treścią skorygowanego Sprawozdania z należytym wyprzedzeniem przed wznowieniem obrad Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby prace nad przygotowaniem skorygowanego Sprawozdania zakończyły się w możliwie jak najkrótszym terminie i zwoła walne zgromadzenie niezwłocznie po ich zakończeniu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu

Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry