Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 26/2019

Informacja dotycząca wydania decyzji oraz otrzymania protokołu w ramach postępowań prowadzonych przez Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie

Raport bieżący nr: 26/2019 

Data sporządzenia: 17.07.2019 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Temat: Informacja dotycząca wydania decyzji oraz otrzymania protokołu w ramach postępowań prowadzonych przez Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie 

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. (dalej: „Emitent” lub „CIECH”) informuje, iż w dniu 17 lipca 2019 roku pełnomocnik spółek zależnych od Emitenta: Verbis ETA sp. z o.o. S.K.A. (dalej „Verbis Eta”) oraz CIECH Soda Polska S.A. (dalej: „CSP”), będącej następcą prawnym Cerium Finance Sp. z o.o. (dalej „Cerium Finance”), (łącznie: „Spółki Zależne”) odebrał:

  1. decyzję (dalej: „Decyzja”) Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie (dalej: „Urząd”) w związku z prowadzonym przez Urząd wobec Verbis Eta postępowaniem podatkowym z tytułu rozliczenia VAT za IV kwartał 2013 roku (dalej: „Postępowanie I”),
  2. protokół badania ksiąg (dalej „Protokół”) w związku z prowadzonym przez Urząd wobec CSP (następca prawny Cerium Finance) postępowaniem podatkowym z tytułu rozliczenia VAT za grudzień 2014 roku (dalej: „Postępowanie II”).

Urząd zakwestionował prawo odliczenia VAT od części wkładu niepieniężnego (dalej: „Aport”) wniesionego przez CIECH na kapitał zapasowy Verbis Eta oraz prawo odliczenia VAT od Aportu wniesionego przez CSP na kapitał zapasowy Cerium Finance.

W przypadku utrzymania powyższego stanowiska wobec Verbis Eta w Postępowaniu I oraz ewentualnym postępowaniu sądowoadministracyjnym na wynik skonsolidowany Grupy CIECH będą miały wpływ kwoty: 30 775 122,00 zł (trzydzieści milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia dwa złote 00/100) z tytułu VAT oraz odsetki, które na dzień dzisiejszy wynoszą 13 898 551,00 zł. W związku z faktem, iż cała kwota podatku VAT została odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego, zgodnie z obecnym stanem faktycznym - na skonsolidowane przepływy pieniężne Grupy CIECH wpływ może mieć zapłata odsetek, o których mowa powyżej.

Utrzymanie niekorzystnego stanowiska wobec CSP (następcy prawnego Cerium Finance) w Postępowaniu II oraz ewentualnym postępowaniu sądowoadministracyjnym z uwagi na fakt, iż zgodnie z otrzymaną interpretacją i stanowiskiem kontrolujących Cerium Finance dokonała korekty VAT, na wynik skonsolidowany Grupy CIECH będzie miała wpływ kwota z tytułu odsetek, które na dzień dzisiejszy wynoszą 9 047 235,00 zł. W związku z faktem, iż cała kwota podatku VAT, tj. 25 277 408,25 zł została odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego, zgodnie z obecnym stanem faktycznym - na skonsolidowane przepływy pieniężne Grupy CIECH wpływ może mieć zapłata odsetek, o których mowa powyżej.

Kontrolowane Spółki Zależne oraz ich doradcy nie zgadzają się ze stanowiskiem Urzędu, dlatego Spółki Zależne zamierzają podjąć czynności procesowe celem obrony skutków podatkowych swoich działań z 2013 i 2014 r. Swoje stanowisko Spółki Zależne opierają między innymi na tym, iż CIECH, CSP, Verbis Eta, Cerium Finance uzyskały interpretacje podatkowe wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, które potwierdzają prawidłowość dokonanych czynności przez Spółki Zależne lub do których się zastosowały.

Emitent informował o otrzymanym protokole badania ksiąg w Postępowaniu I w raporcie bieżącym nr 17/2019 z dnia 22 maja 2019.

Emitent informował o toczących się Postępowaniu I oraz Postępowaniu II oraz o kwotach potencjalnego zobowiązania podatkowego w sprawozdaniach skonsolidowanych Grupy CIECH. W rocznym sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy CIECH za 2018 rok Postępowanie I oraz Postępowanie II opisane są w nocie 9.2 w części „Kontrole w zakresie rozliczeń podatkowych w Grupie CIECH” w zakresie kontroli VAT:

  1. Postępowanie I: „Kontrola VAT za IV kwartał 2013 roku w VERBIS ETA Sp. z o.o. S.K.A.”,
  2. Postępowanie II: „Kontrola VAT za grudzień 2014 roku w Cerium Finance Sp. z o.o.” 

Spółki Zależne analizują otrzymaną Decyzję i Protokół pod kątem zasadności utworzenia rezerwy:

  1. na odsetki i nieodliczony podatek VAT w Postępowaniu I,
  2. na odsetki w Postępowaniu II. 

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1) („MAR”).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu

Mirosław Skowron – Członek Zarządu


Do góry