Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 27/2019

Korekta Raportu Rocznego CIECH S.A. za 2018 r. oraz Skonsolidowanego Raportu Rocznego Grupy CIECH za 2018 r.

Raport bieżący nr: 27/2019 

Data sporządzenia: 25.07.2019 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Temat: Korekta Raportu Rocznego CIECH S.A. za 2018 r. oraz Skonsolidowanego Raportu Rocznego Grupy CIECH za 2018 r. 

Treść raportu:

Zarząd ”CIECH” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r., w którym informował o konieczności zawiązania rezerwy na poczet zobowiązania podatkowego, odsetek oraz dokonania odpisu aktywa z tytułu podatku odroczonego, przekazuje informacje o korekcie Raportu Rocznego CIECH S.A. za 2018 rok oraz Skonsolidowanego Raportu Rocznego Grupy CIECH za 2018 r. 

W ramach Skonsolidowanego Raportu Rocznego Grupy CIECH za 2018 r. wprowadzono zmiany:
(i) wybranych danych finansowych, (ii) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CIECH za 2018 rok oraz (iii) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2018 rok. Zakres zmian został opisany w załączniku do niniejszego raportu.

Z uwagi na dokonane zmiany wybranych danych finansowych oraz wskazanych powyżej sprawozdań, zostały sporządzone ponownie następujące dokumenty stanowiące część Skonsolidowanego Raportu Rocznego Grupy CIECH za 2018 r.:

  1. sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CIECH za 2018 r.,
  2. ocena Rady Nadzorczej CIECH S.A. dotycząca Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2018 rok, Sprawozdania finansowego CIECH S.A. oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CIECH za 2018 rok,
  3. oświadczenie Rady Nadzorczej CIECH S.A. w sprawie działalności Komitetu Audytu oraz oświadczenie dotyczące polityki wyboru firmy audytorskiej,
  4. informacja Zarządu CIECH S.A. sporządzona na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Ze względu na formę sporządzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2018 rok oraz dokumentów wskazanych w punktach 2 – 4, dokumenty te stanowią jednocześnie element Raportu Rocznego CIECH S.A. za 2018. Tym samym Raport Roczny CIECH S.A. za 2018 ulega korekcie w części dotyczącej wskazanych w zdaniu powyżej dokumentów.

Spółka przekaże skorygowany Raport Roczny CIECH S.A. za 2018 rok oraz Skonsolidowany Raport Roczny Grupy CIECH za 2018 rok wraz ze wszystkimi załącznikami. 

Podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) (dalej: „Rozporządzenie").

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu

Mirosław Skowron – Członek Zarządu


.pdf Załącznik do raportu nr 27/2019

Do góry