Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 28/2019

Korekta Rozszerzonego Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego Grupy CIECH za I kwartał 2019r.

Raport bieżący nr: 28/2019 

Data sporządzenia: 25.07.2019 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Temat: Korekta Rozszerzonego Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego Grupy CIECH za I kwartał 2019r. 

Treść raportu:

Zarząd ”CIECH” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2019 z dnia 25 lipca 2019 r., w którym Emitent informował o korekcie Raportu Rocznego CIECH S.A. za 2018 r. oraz Skonsolidowanego Raportu Rocznego Grupy CIECH za 2018 r., przekazuje informację o korekcie Rozszerzonego Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego Grupy CIECH za I kwartał 2019 r. („Raport Kwartalny”).

Korekta Raportu Kwartalnego jest konsekwencją zmian wprowadzonych w Skonsolidowanym Raporcie Rocznym Grupy CIECH za 2018 r. Zakres zmian Raportu Kwartalnego został opisany w załączniku do niniejszego raportu.

Spółka przekaże skorygowany Raport Kwartalny.

Podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) (dalej: „Rozporządzenie").

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu

Mirosław Skowron – Członek Zarządu


.pdf Załącznik do raportu nr 28/2019

Do góry