Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 29/2019

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

Raport bieżący nr: 29/2019 

Data sporządzenia:  25.07.2019

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

Treść raportu:

Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011687, NIP: 118-00-19-377, BDO: 000015168, kapitał zakładowy 263 500 965,00 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym zwołujeZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CIECH S.A. Zgromadzenie odbędzie się dnia 22 sierpnia 2019 roku o godz.11.00 w Warszawie, ul. Wspólna 62 PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za rok 2018 wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2018 rok.
 6. Rozpatrzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2018.
 7. Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2018.
 8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w 2018 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań z działalności Grupy CIECH i CIECH S.A. za 2018 rok oraz sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2018, dokonanej z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jak również oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2018 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2018.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w 2018 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań z działalności Grupy CIECH i CIECH S.A. za 2018 rok oraz sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2018, dokonanej z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jak również oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za 2018 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
 16. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, dokonanego zgodnie z art. 402(2) Ksh, zawierające informacje o Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu

Mirosław Skowron – Członek Zarządu


.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Do góry