Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 30/2019

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

Raport bieżący nr: 30/2019 

Data sporządzenia: 25.07.2019

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Temat: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. ("Spółka") w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał oraz załączniki do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 22 sierpnia 2019 roku, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości. Pozostałe załączniki zostały podane do publicznej wiadomości raportami okresowymi oraz dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://ciechgroup.com/relacje-inwestorskie/

Zarząd Spółki informował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w raporcie bieżącym nr 29/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu

Mirosław Skowron – Członek Zarządu


.pdf Projekty uchwał ZWZ

.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 rok

.pdf Wniosek Zarządu CIECH S.A. do ZWZ w spr. podziału zysku 2018

Do góry