Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 31/2019

Informacja dotycząca wydania postanowienia w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie

Raport bieżący nr: 31/2019 

Data sporządzenia: 06.08.2019

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Temat: Informacja dotycząca wydania postanowienia w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. (dalej: „Emitent” lub „CIECH”) w nawiązaniu do raportu nr 26/2019 z dnia 17 lipca 2019  informuje, iż w dniu 6 sierpnia 2019 roku pełnomocnik spółki zależnej od Emitenta Verbis ETA sp. z o.o. S.K.A. (dalej „Spółka Zależna”) odebrał postanowienie (dalej: „Postanowienie”) Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście (dalej: „Urząd 1”) nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie (dalej odpowiednio: „Decyzja” oraz „Urząd 2”), wydanej w związku z prowadzonym przez Urząd 2 wobec Spółki Zależnej postępowaniem podatkowym z tytułu rozliczenia VAT za IV kwartał 2013 roku. 

Emitent informował o toczącym się postepowaniu podatkowym oraz o kwocie potencjalnego zobowiązania podatkowego w sprawozdaniach skonsolidowanych Grupy CIECH. W rocznym sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy CIECH za 2018 rok postępowanie opisane jest w nocie 9.2 w części „Kontrole w zakresie rozliczeń podatkowych w Grupie CIECH” w zakresie kontroli VAT: „Kontrola VAT za IV kwartał 2013 roku w VERBIS ETA Sp. z o.o. S.K.A.”.

W Decyzji Urząd 2 określił Spółce Zależnej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku VAT w kwocie 37.893.505,00 zł. Biorąc pod uwagę, że w dniu 24 stycznia 2014 roku  Spółka Zależna zapłaciła kwotę 7.118.383,00 zł, kwotą sporną pozostaje kwota 30.775.122,00 zł. Spółka Zależna posiada w stosunku do Skarbu Państwa wierzytelność o zwrot podatku VAT w wysokości 30.775.122,00 zł (dalej: „Wierzytelność Podatkowa”). Egzekucja zobowiązania podatkowego określonego w Decyzji może zostać przeprowadzona w stosunku do Wierzytelności Podatkowej. Postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez Urząd 1 objęte są również odsetki, które na dzień dzisiejszy wynoszą 14.033.456,00 zł. 

Spółka Zależna oraz jej doradcy nie zgadzają się ze stanowiskiem Urzędu 1, dlatego Spółka Zależna zamierza złożyć zażalenie na Postanowienie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu

Artur Osuchowski  – Członek Zarządu


Do góry