Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 32/2019

Rozpoczęcie przygotowań na wypadek konieczności wstrzymania produkcji przez spółkę zależną od Emitenta

Raport bieżący nr: 32/2019 

Data sporządzenia: 09.08.2019 

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Temat: Rozpoczęcie przygotowań na wypadek konieczności wstrzymania produkcji przez spółkę zależną od Emitenta

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka"), informuje że w dniu dzisiejszym Rada Dyrektorów spółki zależnej od Emitenta - CIECH Soda Romania S.A. w Rumunii („CSR") podjęła decyzję o rozpoczęciu przygotowań na wypadek konieczności wstrzymania produkcji przez CSR, 

w sytuacji zaprzestania dostaw pary technologicznej przez jedynego dostawcę pary - spółkę S.C. CET Govora S.A. w Rumunii w upadłości układowej („CET”). Emitent informował o wypowiedzeniu umowy na dostawy pary technologicznej przez CET („Umowa”) raportem bieżącym nr 23/2019 z dnia 18.06.2019 r. Zgodnie z zapisami Umowy, zaprzestanie dostaw pary technologicznej może nastąpić po upływie okresu wypowiedzenia, który upływa w dniu 18.09.2019 r. 

Powyższa decyzja jest wynikiem wypowiedzenia Umowy przez CET, oceny przebiegu dotychczasowych negocjacji z CET dotyczących ustalenia nowych warunków Umowy oraz efektem dogłębnej analizy skutków ekonomicznych dla CSR. W przypadku akceptacji ceny proponowanej przez CET, cena pary wraz z certyfikatami CO2 wzrosłaby o ok. 135% w stosunku do ceny pary wraz z certyfikatami CO2 obowiązującej w 2018 roku. Przyjęcie nowej ceny pary przez CSR skutkowałoby trwałą nierentownością produkcji w fabryce CSR. 

CSR podejmie wszelkie konieczne i odpowiednie działania zapobiegawcze w celu ochrony interesów CSR na wypadek braku możliwości kontynuowania produkcji przez CSR, w tym między innymi:

  1. renegocjowanie, rozwiązanie lub wypowiedzenie umów, które z uwagi na zmianę sytuacji ekonomicznej nie mogą być kontynuowane na dotychczasowych zasadach;
  2. przygotowanie koncepcji optymalizacji struktury organizacyjnej oraz kadrowej z dostosowaniem jej do nowej sytuacji ekonomicznej CSR;
  3. przygotowanie procedur oraz planów działań związanych z bezpieczeństwem procesu technologicznego, aparatów i urządzeń  produkcyjnych oraz  pozostałych składników majątku CSR po zatrzymaniu produkcji w fabryce CSR;
  4. przegląd wydanych decyzji, zezwoleń i koncesji pod kątem dokonania niezbędnych zawiadomień, zmian i zgłoszeń w momencie wystąpienia sytuacji  zatrzymania produkcji w fabryce CSR.

Emitent wspólnie z CSR analizuje wszystkie możliwe scenariusze działania, łącznie z hibernacją rumuńskiego zakładu. Emitent oraz CSR rozpoczęli pracę nad przygotowaniem kompleksowego pakietu osłonowego dla pracowników CSR oraz Oddziału Emitenta w Rumunii („Oddział”), uwzględniającego w szczególności program dobrowolnych odejść, działania z zakresu outplacementu i możliwą relokację części pracowników do innych fabryk Grupy CIECH. 

W ocenie Emitenta ewentualna hibernacja rumuńskiego zakładu nie powinna zagrozić osiągnięciu celu ponad 900 mln zł EBITDA (Z) w 2021 roku, zgodnie ze Strategią Grupy CIECH na lata 2019 - 2021, o której Emitent informował w dniu 5 grudnia 2018 roku raportem bieżącym nr 34/2018. W analizach przy tworzeniu Strategii Grupy CIECH na lata 2019-2021 założono, iż w 2021 udział biznesu rumuńskiego w EBITDA (Z)  Grupy CIECH wyniesie mniej niż 1%. Emitent zakładał, iż biznes rumuński wygenerowałby w 2019 roku EBITDA (Z) w wysokości ok. 25 mln zł, przy ujemnych przepływach pieniężnych. 

Mając na uwadze podjętą przez Radę Dyrektorów CSR decyzję, Zarząd Emitenta w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o rozpoczęciu adekwatnych działań zapobiegawczych w Oddziale w celu ochrony interesów Oddziału - na wypadek braku możliwości kontynuowania produkcji przez CSR. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu

Artur Osuchowski  – Członek Zarządu


Do góry