Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 33/2019

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr: 33/2019 

Data sporządzenia: 12.08.2019

Skrócona nazwa Emitenta:
CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Temat: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu  12.08.2019 r. otrzymał od osób pełniących obowiązki zarządcze: Dawida Jakubowicza – Prezesa Zarządu Emitenta, Mirosława Skowrona – Członka Zarządu CIECH Emitenta oraz Rafała Czubińskiego – Dyrektora Zarządzającego powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Emitent w załączeniu przekazuje treść powiadomień. 

 

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1) („Rozporządzenie MAR”).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu

Artur Osuchowski  – Członek Zarządu


.pdf Dawid Jakubowicz zgłoszenie 09.08.2019

.pdf Mirosław Skowron zgłoszenie 09.08.2019

.pdf Rafał Czubiński zgłoszenie 09.08.2019

Do góry