Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 37/2019

Informacja o utworzeniu odpisu aktualizacyjnego

Raport bieżący nr  37/2019 

Data sporządzenia: 09.09.2019

Skrócona nazwa Emitenta:
 CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Temat: Informacja o utworzeniu odpisu aktualizacyjnego

Treść Raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 roku spółka CIECH S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż po otrzymaniu w dniu dzisiejszym od audytora Spółki PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. potwierdzenia zastosowanego podejścia, Zarząd Spółki podjął decyzję o utworzeniu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy CIECH za I półrocze 2019 roku odpisu aktualizacyjnego w wysokości 36.655.000 PLN („Odpis”), związanego z utratą wartości aktywów spółki CIECH Soda Romania S.A. w Rumunii („Spółka Zależna”). Przyczyną utworzenia Odpisu jest ryzyko zaprzestania dostaw pary technologicznej przez jedynego dostawcę pary - spółkę S.C. CET Govora S.A. w Rumunii w upadłości układowej („CET”). Decyzja o utworzeniu Odpisu została podjęta po przeprowadzonej analizie przesłanek wskazujących na utratę wartości aktywów trwałych zgodnie z postanowieniami MSR 36 Utrata wartości aktywów („Analiza”). 

Analizę przeprowadzono w oparciu o możliwe do zrealizowania scenariusze działania:

  1. „Scenariusz 1” zakładający osiągnięcie porozumienia pomiędzy Spółką Zależną a CET co do poziomu ceny pary – w ocenie Zarządu Spółki prawdopodobieństwo realizacji Scenariusza 1 wynosi 50%.
  2. „Scenariusz 2” zakładający brak osiągnięcia porozumienia pomiędzy Spółką Zależną a CET co do poziomu ceny pary i tym samym wstrzymanie produkcji przez Spółkę Zależną – w ocenie Zarządu Spółki prawdopodobieństwo realizacji Scenariusza 2 wynosi 50%.

Realizacja Scenariusza 1  skutkować będzie rozwiązaniem Odpisu. Realizacja Scenariusza 2 skutkować będzie odpowiednim zwiększeniem wysokości Odpisu o kwotę 36.655.000 PLN oraz ewentualnie o kwoty wynikające z aktualizacji przyjętych do Analizy założeń i kalkulacji.

Odpis nie będzie miał wpływu na skonsolidowaną EBITDA znormalizowaną Grupy CIECH (liczoną jako EBITDA skorygowana o nietypowe zdarzenia jednorazowe), skonsolidowane przepływy finansowe oraz na sprawozdanie jednostkowe Spółki. Wartość Odpisu wpłynie na skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej, skonsolidowaną EBITDA i skonsolidowany wynik netto Grupy CIECH za I półrocze 2019 roku. Odpis zostanie zaprezentowany w Rozszerzonym skonsolidowanym raporcie Grupy CIECH za I półrocze 2019 roku, który zostanie opublikowany w dniu 10 września 2019 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu 

Artur Osuchowski  – Członek Zarządu


Do góry