Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 38/2019

Informacja dotycząca decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Raport bieżący nr  38/2019 

Data sporządzenia: 09.09.2019

Skrócona nazwa Emitenta:
 CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Temat: Informacja dotycząca decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Treść Raportu:

Zarząd CIECH S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu 9 września 2019 roku pełnomocnik spółek zależnych od Emitenta – CIECH Soda Polska S.A., CIECH Cargo sp. z o.o., CIECH Pianki sp. z o.o. (łącznie „Spółki Zależne”) odebrał 3 decyzje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy („Organ II Instancji”) z dnia 27 sierpnia 2019 roku. Urząd w następstwie odwołań złożonych przez Spółki Zależne, utrzymał w mocy 3 decyzje Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy („Organ I Instancji”) z dnia 23 maja 2019 r., zgodnie z którymi zaległości podatkowe Spółek Zależnych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2015 r. wynoszą łącznie 8,2 mln zł („Podatek”). Odsetki za zwłokę, na dzień publikacji niniejszego raportu wynoszą łącznie ok. 2,3 mln zł („Odsetki”). 

Spółka informowała o decyzji Organu I Instancji w raporcie bieżącym nr 22/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. Na Podatek oraz Odsetki naliczone do dnia 31 grudnia 2018 r. Spółka w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy CIECH za 2018 rok utworzyła rezerwy, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. 

Spółki Zależne oraz ich doradcy nie zgadzają się z podejściem wyrażonym w decyzjach Organu II Instancji. Spółki Zależne zamierzają podjąć dalsze czynności procesowe celem obrony skutków podatkowych swoich działań z 2015 r. wnosząc skargę do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Decyzje Organu II Instancji są wykonalne. W związku z tym Spółki Zależne są zobowiązane do zapłaty Podatku oraz Odsetek. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu 

Artur Osuchowski  – Członek Zarządu


Do góry