Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 39/2019

Informacja dotycząca decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie

Raport bieżący nr  39/2019 

Data sporządzenia: 11.09.2019

Skrócona nazwa Emitenta:
 CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Temat: Informacja dotycząca decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie

Treść Raportu:

 Zarząd CIECH S.A. (dalej: „Emitent” lub „CIECH”) informuje, iż w dniu 11 września 2019 roku pełnomocnik spółki zależnej od Emitenta - CIECH Soda Polska S.A. (dalej: „Spółka Zależna” lub „CSP”), będącej następcą prawnym Cerium Finance Sp. z o.o. (dalej „Cerium Finance”), odebrał decyzję (dalej: „Decyzja”) Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie (dalej: „Urząd”) w związku z prowadzonym przez Urząd wobec CSP jako następcy prawnego Cerium Finance postępowaniem podatkowym z tytułu rozliczenia podatku VAT za grudzień 2014 roku (dalej: „Postępowanie”). Urząd zakwestionował prawo odliczenia podatku VAT od części wkładu niepieniężnego (dalej: „Aport”) wniesionego przez CSP na kapitał zapasowy Cerium Finance. Tym samym Urząd podtrzymał swoje ustalenia wyrażone w protokole badania ksiąg, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 26/2019 z dnia 17 lipca 2019 roku.

Spółka Zależna oraz jej doradcy nie zgadzają się ze stanowiskiem Urzędu, dlatego Spółka Zależna zamierza odwołać się od Decyzji. Swoje stanowisko Spółka Zależna opiera między innymi na tym, iż Spółka Zależna i Cerium Finance uzyskały interpretacje podatkowe wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, do których się zastosowały rozliczając korektę podatku VAT w miesiącu otrzymania faktury korygującej, tj. w lipcu 2018 roku, a nie w rozliczeniu za grudzień 2014 roku jak wskazuje Urząd w Decyzji. Spółka Zależna odprowadziła do właściwego urzędu skarbowego w ramach rozliczenia podatku VAT za lipiec 2018 rok kwotę 25 277 408,00 zł. Utrzymanie niekorzystnego stanowiska wobec CSP przez organ II instancji może spowodować konieczność ponownej wpłaty podatku VAT w wysokości 25 277 408,00 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT za grudzień 2014 roku wraz z należnymi odsetkami. Wpłacona ponownie kwota podatku VAT (w przypadku niekorzystnej decyzji organu II instancji) zostanie odzyskana przez Spółkę Zależną najpóźniej po zakończeniu ewentualnego postępowania sądowoadministracyjnego (za grudzień 2014 roku) lub po zakończeniu ewentualnego postępowania nadpłatowego za lipiec 2018 roku. 

Wysokość należnych odsetek na dzień publikacji raportu wynosi 9 357 489,00 zł. W konsekwencji ostatecznie wpływ na skonsolidowane przepływy pieniężne i skonsolidowany wynik netto może mieć tylko kwota zapłaconych odsetek.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).


Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu 

Artur Osuchowski  – Członek Zarządu


Do góry