Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 40/2019

Czasowe wstrzymanie produkcji przez spółkę zależną od Emitenta.

Raport bieżący nr  40/2019 

Data sporządzenia: 18.09.2019

Skrócona nazwa Emitenta:
 CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Temat: Czasowe wstrzymanie produkcji przez spółkę zależną od Emitenta

Treść Raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego 32/2019 z dnia 09.08.2019 r. Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Dyrektorów CIECH Soda Romania S.A. w Rumunii („CSR”) z uwagi na: 

1. rozwiązanie umowy na dostawę pary technologicznej („Umowa”) w wyniku upływu terminu wypowiedzenia Umowy dokonanego przez CET Govora S.A. w Rumunii w upadłości układowej („CET”), o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 23/2019 z dnia 18.06.2019 r.;

2. brak osiągnięcia porozumienia pomiędzy CSR a CET, w ramach prowadzonych negocjacji, odnośnie ceny Pary skutkujący brakiem zawarcia nowej umowy na dostawy Pary;

3. wstrzymanie przez CET dostaw pary technologicznej („Para”) do zakładu CSR;

4. brak możliwości prowadzenia przez CSR rentownej ekonomicznie działalności gospodarczej na bazie ceny Pary zaoferowanej przez CET, z uwagi na negatywny wpływ zaproponowanej ceny Pary na  wyniki finansowe  CSR,

- podjęła uchwałę w sprawie czasowego wstrzymania produkcji sody kalcynowanej („Uchwała”) prowadzącego do ograniczenia działalności produkcyjnej CSR. Podjęcie Uchwały jest uzasadnione warunkami biznesowymi, prawnymi oraz faktycznymi, istniejącymi w momencie podjęcia Uchwały. 

W związku z czasowym wstrzymaniem produkcji sody kalcynowanej w CSR, Emitent wspólnie z CSR podejmą działania dotyczące możliwości dalszego prowadzenia działalności w Rumunii, w tym przede wszystkim: 

1. poprzez prowadzenie rozmów z CET w zakresie wznowienia dostaw Pary; 

2. poprzez prowadzenie analizy możliwości pozyskania nowego źródła Pary o racjonalnym koszcie oraz długoterminowej współpracy w zakresie dostaw pozostałych surowców niezbędnych do produkcji (gwarantujących przewidywalność kosztową w kolejnych latach latach);

3. poprzez przeprowadzenie  przeglądu opcji strategicznych odnoszących się do CSR.

CSR wspólnie z Emitentem będzie kontynuował prace nad przygotowaniem koncepcji optymalizacji struktury organizacyjnej oraz kadrowej CSR i Oddziału Emitenta w Rumunii dostosowując ją do zmienionej sytuacji ekonomicznej, poprzez między innymi przeprowadzenie programu dobrowolnych odejść, działań z zakresu outplacementu i ofertę relokacji części pracowników do innych fabryk Grupy CIECH. Dodatkowo:

1. przeprowadzona zostanie procedura konserwacji, oraz wdrożone zostaną plany i procedury działania związane z bezpieczeństwem procesu technologicznego, aparatów i urządzeń produkcyjnych oraz pozostałych składników majątku CSR, tak aby przywrócenie produkcji było technicznie najprostsze; 

2. sporządzona zostanie specjalistyczna analiza techniczna, dotycząca warunków  uruchomienia produkcji w przypadku długotrwałego okresu przestoju;

3. zostaną dokonane niezbędne zawiadomienia, zmiany i zgłoszenia wynikające z decyzji, zwolnień i koncesji.

W ocenie Emitenta czasowe wstrzymanie produkcji sody kalcynowanej w zakładzie nie powinno zagrozić osiągnięciu celu ponad 900 mln zł EBITDA (Z) w 2021 r., zgodnie ze Strategią Grupy CIECH na lata 2019 - 2021, o której Emitent informował w dniu 5 grudnia 2018 r. raportem bieżącym nr 34/2018. W analizach przy tworzeniu Strategii Grupy CIECH na lata 2019-2021 założono, iż w 2021 r. udział biznesu rumuńskiego w EBITDA (Z) Grupy CIECH wyniesie mniej niż 1%. Emitent zakładał, iż biznes rumuński wygenerowałby w 2019 roku EBITDA (Z) w wysokości ok. 25 mln zł, przy ujemnych przepływach pieniężnych. Czasowe wstrzymanie produkcji w CSR nie będzie skutkowało naruszeniem zobowiązań wynikających z umowy kredytów konsorcjalnych, o której Spółka informowała m.in. w raporcie bieżącym nr 38/2015 z dnia 30.10.2015 r. oraz nr 1/2018 z dnia 9.01.2018 r. oraz umów kredytów odnawialnych, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 13/2019 z dnia 18.04.2019 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1). 

Podstawa prawna: 


Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Artur Osuchowski – Członek Zarządu

Mirosław Skowron – Członek Zarządu 


Do góry