Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 41/2019

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Raport bieżący nr  41/2019 

Data sporządzenia: 09.10.2019

Skrócona nazwa Emitenta:
 CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 

Temat: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Treść Raportu:

Zarząd CIECH S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (dalej: „WSA”) ogłosił wyrok, w którym oddalił skargę Spółki na decyzję (dalej: „Decyzja”) Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowy w Krakowie („Organ II instancji”) z dnia 3 kwietnia 2019 roku, utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie (dalej: „Organ I instancji”) z dnia 13 grudnia 2018 roku i określającą wysokość zobowiązania podatkowego Spółki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2012 rok. 

Spółka w raportach bieżących:

1. nr 36/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku informowała o decyzji Organu I instancji; 

2. nr 2/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku informowała o zawiązaniu rezerw na poczet zobowiązania podatkowego oraz odsetek;

3. nr 12/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku informowała o decyzji Organu II instancji. 

Kwota zobowiązania podatkowego określona w Decyzji w wysokości 43,7 mln zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie wskazanej przez Urząd Skarbowy właściwy dla siedziby Spółki (dalej: „Urząd”) w wysokości 22,7 mln zł została wpłacona do Urzędu po otrzymaniu Decyzji.  

Spółka oraz jej doradcy nie zgadzają się z wyrokiem WSA. Spółka zamierza podjąć dalsze czynności procesowe celem obrony skutków podatkowych swoich działań z 2012 r. wnosząc skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1). 


Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu
Artur Osuchowski – Członek Zarządu 


Do góry