Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 42/2019

Przegląd opcji strategicznych

Raport bieżący nr  42/2019 

Data sporządzenia: 11.10.2019

Skrócona nazwa Emitenta:
 CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 

Temat: Przegląd opcji strategicznych

Treść Raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r., w którym CIECH S.A. ("Emitent" lub "Spółka") informował o przyjęciu Strategii Grupy CIECH na lata 2019-2021 („Strategia”) oraz raportu bieżącego nr 8/2019 z dnia 19 marca 2019 r., w którym Spółka poinformowała o rozpoczęciu szczegółowego przeglądu opcji zmian w strukturze korporacyjno-organizacyjnej oraz w strukturze aktywów Grupy CIECH, Spółka informuje, że w dniu 11 października 2019 r. Zarząd Spółki („Zarząd”) podjął uchwałę o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój Grupy CIECH w odniesieniu do obszaru biznesowego Żywice, funkcjonującego obecnie w ramach spółki bezpośrednio zależnej od Emitenta CIECH Sarzyna S.A. („CIECH Sarzyna”). 

Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych w odniesieniu do obszaru biznesowego Żywice ma na celu realizację zasadniczego celu wynikającego ze Strategii, tj. stworzenie efektywnego i w pełni zdywersyfikowanego holdingu chemicznego generującego długookresowo pozytywną wartość dla akcjonariuszy. Osiągnięciu tego celu służyć ma również budowanie wartości poprzez reorganizację  portfolio aktywów i skupienie się na obszarach o kluczowym znaczeniu dla działalności Grupy CIECH.

CIECH Sarzyna prowadzi obecnie działalność obejmującą dwa obszary biznesowe: obszar biznesowy Agro i obszar biznesowy Żywice, przy czym planowane jest i trwają analizy  dotyczące wydzielenia obszaru biznesowego Żywice do odrębnej spółki - CIECH Żywice sp. z o.o., spółki bezpośrednio zależnej od Emitenta, w konsekwencji czego CIECH Sarzyna prowadzić miałaby działalność w ramach obszaru biznesowego Agro, zaś CIECH Żywice sp. z o.o. prowadzić miałaby  działalność w ramach obszaru biznesowego Żywice. Decyzja co do przyjęcia planu podziału zostanie podjęta w najbliższych tygodniach i Emitent poinformuje o niej odrębnym komunikatem. 

W procesie przeglądu opcji strategicznych Zarząd Emitenta postanowił podjąć współpracę z doradcą transakcyjnym, finansowym, prawnym i podatkowym.

Zarząd zaznacza jednocześnie, że dotychczas nie podjął żadnych decyzji związanych z wyborem konkretnej opcji strategicznej i nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości. Zarząd będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu opcji strategicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu
Artur Osuchowski – Członek Zarządu 


Do góry