Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 43/2019

Decyzja Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie.

Raport bieżący nr  43/2019 

Data sporządzenia: 24.10.2019 

Skrócona nazwa Emitenta:
 CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Temat: Decyzja Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie.

Treść Raportu:

Zarząd CIECH S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym pełnomocnik spółki zależnej od Emitenta - Verbis ETA sp. z o.o. S.K.A. (dalej: „Spółka Zależna”) odebrał decyzję Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie (dalej odpowiednio: „Decyzja II instancji” i „Organ II instancji”) z dnia 11 października 2019 roku. Organ II instancji, w następstwie odwołania złożonego przez Spółkę Zależną, utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie (dalej odpowiednio: „Decyzja I instancji” i „Organ I Instancji) z dnia 9 lipca 2019 r., określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za IV kwartał 2013 roku w kwocie 37 893 505 zł, z czego kwota spornego zobowiązania wynikająca z Decyzji I instancji wynosi 30.775.122,00 zł („Zobowiązanie”). 

Decyzja II instancji jest wymagalna, natomiast kwota Zobowiązanie została już uregulowana do właściwego urzędu skarbowego w związku z nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalności Decyzji I instancji, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 36/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Emitent ponadto informował o toczącym się postępowaniu w raportach bieżących:

  1. nr 17/2019 z dnia 22 maja 2019 r.
  2. nr 26/2019 z dnia 17 lipca 2019 r.
  3. nr 31/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r. 

Dodatkowo Emitent informował o toczącym się postępowaniu oraz o kwocie potencjalnego zobowiązania podatkowego w sprawozdaniach skonsolidowanych Grupy CIECH. W rozszerzonym sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy CIECH za I półrocze 2019 rok to postępowanie opisane jest w nocie 2.13 w części „Kontrole w zakresie rozliczeń podatkowych w Grupie CIECH” w akapicie „Kontrola VAT za IV kwartał 2013 roku w VERBIS ETA Sp. z o.o. S.K.A.”

Spółka Zależna oraz jej doradcy nie zgadzają się z podejściem wyrażonym w Decyzji II instancji.  Spółka Zależna zamierza podjąć dalsze czynności procesowe celem obrony skutków podatkowych swoich działań z 2013 roku, wnosząc skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu
Artur Osuchowski – Członek Zarządu 


Do góry