Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 46/2019

Utworzenie dodatkowego odpisu aktualizacyjnego

Raport bieżący nr  46/2019 

Data sporządzenia: 14.11.2019 roku

Skrócona nazwa Emitenta:
 CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Temat: Utworzenie dodatkowego odpisu aktualizacyjnego

Treść Raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2019 z dnia 9 września 2019 roku oraz 40/2019 z dnia 18 września 2019 roku, spółka CIECH S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż Zarząd Spółki podjął w dniu dzisiejszym decyzję o utworzeniu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy CIECH za III kwartał 2019 roku dodatkowego odpisu aktualizacyjnego związanego z utratą wartości aktywów spółki CIECH Soda Romania S.A. w Rumunii („Spółka Zależna”) w kwocie 36,8 mln zł („Dodatkowy Odpis”), który łącznie z odpisem utworzonym w I półroczu („Odpis”) wyniesie 73,7 mln zł. Emitent informował o utworzeniu Odpisu w raporcie bieżącym nr 37/2019 z dnia 9 września 2019 roku.

Decyzja o utworzeniu Dodatkowego Odpisu została podjęta w wyniku:

  1. spełnienia się „Scenariusza 2” opisanego w wyżej wskazanym raporcie nr 37/2019, tj. braku osiągnięcia porozumienia pomiędzy Spółką Zależną a jedynym dostawcą Pary – spółką S.C. CET Govora S.A. w Rumunii w upadłości układowej („CET”) co do poziomu ceny pary technologicznej („Para”), potwierdzonego pismem CET informującym o braku możliwości dostaw Pary po cenie ustalonej w wypowiedzianej umowie,
  2. analizy możliwych opcji dostaw Pary z nowego źródła, których prawdopodobieństwo realizacji, na dzień podejmowania decyzji, oceniono jako niewystarczająco wysokie.

Utworzenie Dodatkowego Odpisu nie będzie miało wpływu na skonsolidowaną EBITDA znormalizowaną Grupy CIECH (liczoną jako EBITDA skorygowana o nietypowe zdarzenia jednorazowe), skonsolidowane przepływy finansowe oraz na sprawozdanie jednostkowe Spółki. Wartość Dodatkowego Odpisu wpłynie na skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej, skonsolidowaną EBITDA i skonsolidowany wynik netto Grupy CIECH za trzeci kwartał 2019 roku. Dodatkowy Odpis zostanie zaprezentowany w Rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy CIECH za III kwartały 2019 roku, który zostanie opublikowany w dniu 19 listopada 2019 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, że kontynuowane są analizy dotyczące możliwości pozyskania nowego źródła Pary o racjonalnym koszcie oraz długoterminowej współpracy w zakresie dostaw pozostałych surowców niezbędnych do produkcji (gwarantujących przewidywalność kosztową w kolejnych latach). Wynik tych analiz może mieć wpływ na wysokość odpisów ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy CIECH za kolejne okresy sprawozdawcze.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu

Mirosław Skowron  – Członek Zarządu


Do góry