Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 47/2019

Przyjęcie Koncepcji Reorganizacji Grupy CIECH

Raport bieżący nr  47/2019 

Data sporządzenia: 25.11.2019 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
 CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Temat: Przyjęcie Koncepcji Reorganizacji Grupy CIECH 

Treść Raportu: 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r., w którym CIECH S.A. ("CIECH" lub "Spółka") informowała o przyjęciu Strategii Grupy CIECH na lata 2019-2021 („Strategia”), raportu bieżącego nr 8/2019 z dnia 19 marca 2019 r., w którym Spółka poinformowała o rozpoczęciu szczegółowego przeglądu opcji zmian w strukturze korporacyjno-organizacyjnej oraz w strukturze aktywów Grupy CIECH - Spółka informuje, że w dniu 25 listopada 2019 r. Zarząd Spółki („Zarząd”) podjął uchwałę o przyjęciu koncepcji reorganizacji Grupy CIECH („Koncepcja Reorganizacji”). 

Koncepcja Reorganizacji przewiduje wprowadzenie podziału kompetencji w Grupie CIECH pomiędzy poszczególnymi obszarami biznesowymi – business unitami („BU”), a Spółką. Przyjęcie Koncepcji Reorganizacji służy realizacji zasadniczego celu wynikającego ze Strategii, tj. stworzeniu efektywnego i zdywersyfikowanego holdingu chemicznego, generującego długookresowo pozytywną wartość dla akcjonariuszy, a także usprawnieniu procesów biznesowych i decyzyjnych oraz zwiększeniu transparentności funkcjonowania Grupy CIECH. W ramach realizacji Koncepcji Reorganizacji przewiduje się rozpoczęcie działań zmierzających do wyodrębnienia w ramach Grupy CIECH niezależnych podmiotów, które będą stanowiły BU lub będą wchodziły w skład poszczególnych BU Grupy CIECH:

  1. BU Soda;
  2. BU Sól;
  3. BU Agro;
  4. BU Żywice;
  5. BU Krzemiany;
  6. BU Opakowania;
  7. BU Pianki.

CIECH funkcjonować ma jako podmiot kierujący Grupą CIECH odpowiedzialny m.in. za budowanie długoterminowej i trwałej wartości Grupy CIECH dla wszystkich akcjonariuszy, ustalanie strategii Grupy CIECH, w tym poszczególnych BU, wyznaczanie celów dla BU oraz monitorowanie i rozliczanie z ich realizacji, świadczenie określonych usług na rzecz BU oraz budowanie i utrzymywanie pożądanej kultury organizacyjnej w Grupie CIECH. 

Celem planowanych działań jest stworzenie takiej struktury Grupy CIECH, w której każdy BU będzie działał jako odrębna spółka lub spółka sub-holdingowa. BU będą odpowiedzialne za realizację swojej strategii oraz swoje wyniki finansowe. Wszystkie spółki i spółki sub-holdingowe tworzące BU docelowo będą zależne od Emitenta. Zgodnie z założeniami Koncepcji Reorganizacji nastąpi integracja, konsolidacja i umiejscowienie działalności operacyjnej danego BU w jego ramach. Skutkować to będzie miedzy innymi tym, iż przychody oraz koszty z działalności BU będą generowane w tym BU.

W celu osiągnięcia powyższego, przyjęta Koncepcja Reorganizacji obejmuje przeprowadzenie szeregu działań korporacyjnych, w wyniku których w drodze podziałów spółek lub transferu aktywów wewnątrz Grupy CIECH (w drodze aportów, sprzedaży, potencjalnie likwidacji niektórych spółek) ma zostać osiągnięta struktura docelowa Grupy CIECH. Zarząd Spółki nie wyklucza przy tym zmiany sposobu reorganizacji w odniesieniu do działań wynikających z Koncepcji Reorganizacji w zależności od postępów w pozyskiwaniu niezbędnych zgód lub ewentualnych innych kwestii prawnych lub biznesowych. Ponadto, planowane jest dalsze uproszczenie struktury Grupy CIECH poprzez połączenia lub likwidacje pozostałych spółek zależnych Emitenta o mniejszym znaczeniu dla Grupy. 

Z uwagi na złożoność procesu, konieczność uzyskiwania licznych zgód i decyzji administracyjnych oraz przeprowadzania procesów wewnątrzgrupowych takich, jak podziały, podwyższenia kapitałów wymagające rejestracji przez właściwe sądy itp. na obecnym etapie planowana data zakończenia procesu implementacji Koncepcji Reorganizacji przypada na koniec 2022 roku.

Koncepcja Reorganizacji została przygotowana w uzgodnieniu z renomowanymi doradcami podatkowymi i prawnymi, tak aby jej realizacja była przeprowadzona w sposób maksymalnie transparentny i bezpieczny zarówno z prawnego, jak i podatkowego punktu widzenia, w szczególności uwzględniając otoczenie prawne, w tym obowiązujące przepisy oraz ich aktualną wykładnię prezentowaną przez organy podatkowe lub sądy administracyjne. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu

Mirosław Skowron – Członek Zarządu


Do góry