Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 49/2019

Wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy uchylające decyzje podatkowe

Raport bieżący nr  49/2019 

Data sporządzenia: 11.12.2019 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
 CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Temat: Wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy uchylające decyzje podatkowe

Treść Raportu:

Zarząd CIECH S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy (dalej: „WSA”) po rozpatrzeniu na rozprawie skarg wniesionych przez CIECH Soda Polska S.A., CIECH Cargo sp. z o.o. oraz CIECH Pianki sp. z o.o. (łącznie „Spółki Zależne”) ogłosił 3 (trzy) wyroki uchylające 3 (trzy) decyzje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy  (odpowiednio „Decyzje” i „Organ II Instancji”) z dnia 27 sierpnia 2019 roku. W Decyzjach Organ II Instancji utrzymał w mocy 3 (trzy) decyzje Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy („Organ I Instancji”) z dnia 23 maja 2019 r. określające zaległości podatkowe Spółek Zależnych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2015 r. w wysokości łącznie 8,2 mln zł. 

Spółka informowała o toczącej się sprawie w raportach bieżących:

  1. nr 22/2019 z dnia 6 czerwca 2019 roku - informacja o decyzjach Organu I Instancji; 
  2. nr 24/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku - informacja o zawiązaniu rezerwy na podatek dochodowy oraz o dokonaniu odpisu na aktywo z tytułu podatku odroczonego; 
  3. nr 38/2019 z dnia 9 września 2019 roku – informacja o Decyzjach. 

Wyroki WSA uchylające Decyzje nie są prawomocne. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu  

Mirosław Skowron – Członek Zarządu


Do góry