Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 50/2019

Rezygnacja osoby nadzorującej

Raport bieżący nr  50/2019 

Data sporządzenia: 16.12.2019 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
 CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Rezygnacja osoby nadzorującej

Treść Raportu:

Zarząd CIECH S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 16 grudnia 2019  r. Spółka powzięła informację o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki przez Pana Mariusza Nowaka z dniem 22 stycznia 2020 roku.

Pan Mariusz Nowak nie podał przyczyn rezygnacji.  

Podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu  

Mirosław Skowron – Członek Zarządu


Do góry