Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 51/2019

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

Raport bieżący nr  51/2019 

Data sporządzenia: 20.12.2019 r.

Skrócona nazwa Emitenta:
 CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

Treść Raportu:

Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011687, NIP: 118-00-19-377, BDO: 000015168, kapitał zakładowy 263 500 965,00 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022 w związku z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, niniejszym zwołuje

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CIECH S.A.

Zgromadzenie odbędzie się dnia 23 stycznia 2020 roku, o godz. 10:00 w Warszawie, ul. Wspólna 62

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.
  6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, dokonane zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zawierające informacje o Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu  

Mirosław Skowron – Członek Zarządu


.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

.pdf Projekty uchwał NWZ

.pdf Uzasadnienie Zarządu CIECH S.A.

Do góry